Fundusze rynku pieniężnego – jak inwestować małe kwoty?

Jak inwestowac male kwoty, fundusze rynku pienieznego

Jeśli posiadamy niewielkie nadwyżki finansowe, to zainwestowanie ich może być dobrym pomysłem. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych często dają możliwość lokowania nawet niewielkich środków. Co to jest fundusz inwestycyjny? Dlaczego warto lokować pieniądze właśnie tam?

Fundusze inwestycyjne – co to?

Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w jedno przedsięwzięcie. Inicjują je Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych czyli podmioty uprawnione do zarządzania powierzonymi pieniędzmi. Towarzystwo to zazwyczaj duża instytucja – np. bank. Istnieją fundusze dające możliwość zainwestowania nawet niewielkich kwot – np. 50-100 zł.

Działalność funduszy inwestycyjnych normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. Jest to dokument, który określa fundusz inwestycyjny jako osobę prawną. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie pieniędzy, które zostały zebrane od inwestorów. Fundusze lokują całość zebranych pieniędzy w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w inne prawa majątkowe.

Osoba, która ulokowała swoje pieniądze w funduszu inwestycyjnym musi otrzymać potwierdzenie. Może ono być udzielone w postaci jednostki uczestnictwa lub jako certyfikat inwestycyjny. Ich wartość reguluje wartość aktywów, w które inwestuje fundusz. Stanowią tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Jednym z najważniejszych podziałów funduszy inwestycyjnych wynika z wyżej wspomnianej ustawy. Klasyfikuje ona fundusze według formy uczestnictwa:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – najbardziej popularne fundusze, kierowane do każdego inwestora. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą lokować pieniądze wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe,
 • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – od otwartego funduszu inwestycyjnego różni się tym, że statut funduszu SFIO określa, kto może być jego uczestnikiem,
 • Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – emitują one certyfikaty, których liczba jest stała. Aktywa są inwestowane głównie w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w spółkach z.o.o. czy waluty.

Fundusze inwestycyjne można podzielić na cztery rodzaje ze względu na miejsce lokowania pieniędzy. Można do nich zaliczyć:

 • fundusze pieniężne – zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe inwestycje. Instrumentem finansowym są tutaj bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe. czy też bony komercyjne. Są one emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ale też np. przez gminy. Charakteryzują się niskim ryzykiem – jest ono związane ze zmianą stóp procentowych czy ryzykiem walutowym. Zysk nie będzie wysoki – porównywalny z lokatami;
 • fundusze dłużne – inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Również są emitowane przez Skarb Państwa czy gminy, ale też i przez firmy. Można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych i fundusze papierów korporacyjnych. Oczekiwany zysk jest wyższy od poziomu lokaty bankowej, chociaż nieznacznie. Ryzyko również jest nieco wyższe;
 • fundusze mieszane – takie fundusze inwestują w różne aktywa – zarówno w akcje, jak i w obligacje czy bony. Ryzyko związane jest tutaj z okresowymi spadkami wartości;
 • fundusze akcji – główną cechą charakterystyczną jest aktywna polityka inwestycyjna. Aktywa są lokowane w akcje i inne papiery wartościowe. Zysk jest bardziej atrakcyjny niż w funduszu pieniężnym czy dłużnym. Ryzyko natomiast jest proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

Fundusze inwestycyjne – jak inwestować?

Trzeba pamiętać, że nie powinno się inwestować pieniędzy, których utrata może wpłynąć na zmniejszenie poziomu życia. Poduszka bezpieczeństwa czyli tzw. pieniądze na czarną godzinę nie powinny stanowić kapitału inwestycji.

Jeśli kwota inwestycje została już przeznaczona, to mimo wszystko nie należy takiej decyzji podejmować pochopnie. Czym warto kierować się w czasie inwestowania? Istnieje kilka elementów, które każdy inwestor powinien przemyśleć. Należy do nich:

 • możliwości finansowe inwestora,
 • własna skłonność do ryzyka inwestora,
 • cel inwestycji,
 • okres na jaki inwestor chce ulokować pieniądze,
 • oczekiwania związane z zyskiem.

Ponadto osoba, która chce inwestować pieniądze, powinna najpierw zadbać o własną edukację w tym zakresie. Dobrze jest poświęcić na to więcej czasu, aby w przyszłości uniknąć niektórych błędów. Inwestor powinien pamiętać, że nawet jeśli jego inwestycjami zajmuje się bank, to jednak wiedza o tym, na co są przeznaczane pieniądze stanowi ochronę dla własnych pieniędzy.

Najlepsze efekty przynoszą długoterminowe inwestycje. Tutaj warto być cierpliwym i nie martwić się hossą czy bessą – to są zjawiska przejściowe. Niekorzystny moment wystarczy przeczekać lub przenieść część kapitału z funduszu akcyjnego do funduszu stałego dochodu.

Lokaty strukturyzowane – jak inwestować pieniądze

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana – co to jest i jak działa? Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokata strukturyzowana opłaca się bardziej, a kiedy lokata oszczędnościowa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana (struktura) to jeden z dwóch produktów bankowych, które mają służyć oszczędzaniu pieniędzy. Wiele banków proponuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – z różną możliwością poniesionych korzyści. Posiadają też różny poziom ryzyka, a banki oferują różne oferty.

Produkty strukturyzowane mogą mieć formę:

 • papierów wartościowych,
 • ubezpieczenia,
 • lokaty.

Zazwyczaj w bankach kwota minimalna na lokacie to 1000 zł. Okres zwrotu inwestycji to od 6 miesięcy do kilku lat. Z ogłoszenia banku można dowiedzieć się, co będzie stanowiło instrument bazowy czyli przedmiot inwestycji, który ma zapewnić zwrot całej kwoty inwestycji.

Co warto wiedzieć:

 • wcześniejsze wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej może wiązać się ze stratami,
 • nie można określić konkretnej sumy zysków na początku inwestycji,
 • jeśli spekulacje nie przyniosą zysku, pieniądze na lokacie również nie zarobią.

Zamrożone przez trzy lata środki na koncie mogą nie przynieść żadnego dochodu. Jest to jednak zwykłe ryzyko inwestycyjne i obarcza się nim jedynie mniejszą część kapitału na lokacie.

Instrumenty strukturyzowane. Jak działa lokata

Aby założyć lokatę strukturalną, najpierw trzeba poznać okres subskrypcji. Jest to czas, przez jaki banki zawierają umowy z konsumentami, którzy chcą skorzystać z lokaty strukturyzowanej. Zazwyczaj trwa on około miesiąca. Po tym czasie bank inwestuje powierzone pieniądze.

Lokata strukturyzowana to inwestycja długoterminowa. Jej celem jest zwiększenie kapitału. Jednak obecnie bardzo trudno znaleźć ofertę, której oprocentowanie w skali roku przekracza 4 proc. Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane to w większym stopniu lokaty inwestycyjne. Jednocześnie klient banku nie dostaje gwarancji, że zysk uda się wypracować.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie oddzielne części:

 • oszczędności – jest to część bezpieczna, lokowana w obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom istnieje szansa, że konsument uzyska zwrot całego wkładu wpłaconego na lokatę strukturyzowaną,
 • inwestycje – część inwestycyjna stanowi zazwyczaj od 5 do 15 proc wkładu własnego konsumenta. Jest to kwota, którą bank lokuje w mniej bezpiecznym miejscu. Warto wiedzieć, że z tą częścią wiąże się ryzyko inwestycyjne.

Pierwszą część pieniędzy najczęściej inwestuje się w obligacje skarbowe. Natomiast druga część inwestycji staje się elementem spekulacji. Jest to ryzykowne, choć banki zawsze starają się ponosić jak najmniejsze ryzyko. Dlatego też pieniądze inwestuje się zazwyczaj w:

 • surowce naturalne,
 • waluty,
 • nieruchomości,
 • indeksy giełdowe,
 • produkty rolne.

Obliczenie stopy zwrotu jest możliwie na podstawie specjalnej formuły. Trzeba jednak pamiętać, iż takie obliczenia stanowi jedynie spekulacje. Czy pieniądze zarobiły, konsument dowie się dopiero w momencie zapadalności

Produkt strukturyzowany. Czy lokata się opłaca

Struktura powstała z myślą o osobach mających środki na koncie, które chcą zainwestować bez ryzyka straty. Wobec tego środki na lokacie są bezpieczne. W niektórych bankach istnieje także minimalna stopa zwrotu.

Istnieje jednak dość wysokie prawdopodobieństwo, że zysk nie będzie wysoki. Dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą więc pochłonąć wypracowane nadwyżki z lokaty strukturyzowanej. Rezygnacja z lokaty jest też niekorzystna finansowo. Kalkulator finansowy również trudno wykorzystać dla środków, które być może zostaną zainwestowane z sukcesem.

Lokata ta może się opłacić tym, którzy nie potrafią sami inwestować na giełdzie i boją się utracić zainwestowany kapitał. Jeśli konsument zamierza jednak wziąć pożyczkę inwestycyjną, lepiej żeby inwestował samodzielnie. Wówczas zyskiem z takiej inwestycji nie będzie musiał dzielić się z bankiem.

Lokata inwestycyjna czy lokata oszczędnościowa

Na lokacie strukturyzowanej lepiej jest zainwestować pieniądze, które nie będą potrzebne w dłuższej perspektywie. Jeśli bankowi nie uda się zarobić na inwestycjach, to konsument nic nie straci. Gdy spekulacje finansowe będą udane, wówczas bank i konsument mogą wspólnie zarobić większe pieniądze.

Lokaty oszczędnościowe gwarantują zysk, lecz będzie on niższy, w stosunku do możliwego zarobku na lokacie strukturyzowanej. Konsument nie musi zastanawiać się jak wypłacić pieniądze z lokaty. Może to zrobić w każdej chwili, przy utracie odsetek, ale nie części kapitałowej. Nawet jeśli nie zbuduje wyższego majątku, to pieniądze nie stracą na wartości.

Na lokacie oszczędnościowej nie da się zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Jednak jeśli konsument wpłaci wszystkie oszczędności na lokatę strukturyzowaną, to skutki mogą być niekorzystne. W najgorszym wypadku konsument będzie zmuszony sięgnąć po pożyczkę, jeśli nie będzie chciał utracić części swoich oszczędności.

Zalety i wady lokat inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne - co to jest?

Lokaty inwestycyjne to nieco specyficzna grupa lokat bankowych. Na czym polega ich specyfika? Decydując się na lokatę inwestycyjną musimy mieć świadomość, że nasz kapitał jest inwestowany przez konkretny bank w różne instrumenty finansowe na GPW. Oczywiście inwestowaniem naszego kapitału zajmują się specjaliści i profesjonaliści z branży, możemy mieć spore szanse na odniesienie sukcesu, a więc realnie wysokie zyski. Co powinniśmy wiedzieć o lokatach inwestycyjnych?

Lokata inwestycyjna, a kwestia bezpieczeństwa kapitału

Lokata inwestycyjna to propozycja zwłaszcza dla tych osób, które marzą o realnie dużym zysku, które są możliwe do osiągnięcia na GPW, jednocześnie nie ryzykując całością swoich oszczędności. Nic w tym dziwnego. Giełda papierów wartościowych to środowisko dość specyficzne. Znając tę specyfikę możemy zyskać wiele. Jednak nie znaczy to, że rzeczywiście uda nam się zarobić. Utrata dużej części lub całości kapitału w związku z nietrafioną inwestycją giełdową to czarny scenariusz, który jednak może mieć miejsce – i to bez większych przeszkód. Właśnie dlatego tak dużym zainteresowanie cieszą się lokaty inwestycyjne – o czym świadczy niejedno porównanie lokat (ranking lokat) bankowych. Lokata inwestycyjna, a konkretnie zysk z tego typu lokaty składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to kwota, która jest gwarantowana przez bank. Druga część to kwota należna inwestorowi, która jest zależna od sytuacji, która nastąpiła na giełdzie. Nie stanowi więc to wysokiego poziomu ryzyka, daje natomiast szansę na większe zyski (niekiedy dużo wyższe), niż klasyczne typy lokat bankowych, w których inwestujemy na zasadzie wysokości oprocentowania.

Podział zysków z inwestycji

Zainwestowane przez pracowników banku pieniądze w giełdowe instrumenty finansowe dają sporą szansę na osiągnięcie przez inwestora realnych zysków. Warto jednak pamiętać, iż wypracowane w ten sposób zyski nie należą się w całości inwestorowi. Określoną w umowie część zysków pobiera bowiem bank. Wysokość części zysków określana jest bowiem w regulaminie konkretnej lokaty inwestycyjnej. Zasada w tym przypadku jest dość prosta – im większe gwarantowane przez określony bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy jest udział inwestora w osiąganych zyskach. Co jeśli inwestycje przyniosą straty? W takim wypadku, po upływie okresu trwania lokaty, inwestor otrzymuje wpłacony wcześniej kapitał wraz z gwarantowanymi odsetkami. Sytuacja będzie wówczas identyczna jak w przypadku tradycyjnej lokaty terminowej. Natomiast jeśli powiodą się bankowe inwestycje, osiągnięte w ten sposób zyski mogą być nieporównywalnie wyższe niż te wynikające z inwestycji w lokatę terminową.

Lokata inwestycyjna to najlepsza lokata dla wszystkich tych, którzy nie mają problemu z zamrożeniem swoich oszczędności na określony, stosunkowo długi czas. Otóż niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne, których okres trwania wynosi nawet 3 lata. Oczywiście wypłata środków przed zakończeniem umowy jest możliwa, jednak nie jest to opłacalne posunięcie. W większości przypadków oznacza to automatyczną utratę dotychczas zgromadzonych odsetek. Niekiedy także dodatkowo utratę części włożonego kapitału.