Gwarancja depozytów bankowych w Polsce

Gwarancja depozytów bankowych w Polsce.

Po kryzysie finansowym, w 2007 roku kiedy to upadł jeden z największych amerykańskich banków Lehman Brothers ludzie zaczęli mocno obawiać się o swoje pieniądze ulokowane w bankach. Wielu Polaków również zaczęło się zastanawiać czy mogą zaufać polskim bankom. Uspokaja fakt, że pomimo złej kondycji wielu banków w krajach Unii Eurpejskiej, nasze rodzime instytucje mają się całkiem dobrze. W ostatnim roku niemal wszystkie zanotowały rekordowe zyski i nic nie wskazuje na to, aby któryś z nich miał zbankrutować. Jednak Polacy nie mają powodów do obaw z jeszcze jednej przyczyny, a mianowicie istnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to instytucja do której mają obowiązek należeć wszystkie banki w Polsce i uiszczać na jego rzecz opłaty.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zwrot ulokowanego kapitału klientom, w przypadku upadłości banku. Od stycznia 2011 roku zostały wprowadzone nowe regulacje w tym zakresie, wymuszone przez Komisje Europejską. Zgodnie z nowymi zasadami kwoty stanowiące równowartość do 100 tysięcy euro będą wypłacane w całości. Dawniej ta graniczna kwota wynosiła 50 tysięcy euro. Został również skrócony czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Dawniej wynosił on 3 miesiące, obecnie 20 dni a docelowo ma trwać on maksymalnie 7 dni. Powyżej opisane zasady mają obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Dzięki działalności BFG Polacy nie muszą się obawiać o swoje pieniądze zdeponowane w banku. Dodatkowo Fundusz wciąż wprowadza nowe regulacje aby jeszcze leiej zapewniać poczucie bezpieczeństwa klientom. Obecnie Fundusz dąży również do tego aby przekazywać klientom jak najwięcej informacji w zrozumiały sposób

Dlaczego lokaty bankowe są uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania?

Lokaty bankowe uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania.

Niemal wszyscy z nas uważają, że lokaty bankowe są bezpieczne. Skąd jednak bierze się takie przekonanie? Czy lokując swoje oszczędności w banku, możemy być pewni, że zostaną nam w całości zwrócone. Które produkty bankowe tak naprawdę gwarantują największe bezpieczeństwo? I czy istnieją inne bezpieczne sposoby oszczędzania? Postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania w niniejszym artykule.

Oszczędzanie w banku jest uważane za bezpieczne z kilku powodów. Odnosząc się w szczególności do polskiego systemu bankowego należy przyznać, że banki w Polsce są bardzo stabilne. Po pierwsze banki w naszym kraju są dość restrykcyjnie kontrolowane, głównie za sprawą polityki prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po drugie, w Polsce funkcjonuje instytucja gwarantująca depozyty bankowe – czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się zapewnieniem odpowiedniego działania rynku finansowego. BFG powstał w latach dziewięćdziesiątych i na początku jego głównym zadaniem miało być gwarantowanie depozytów bankowych. W tej chwili BFG w większej mierze skupia się na nadzorowaniu systemu bankowego w Polsce oraz gwarantowaniu płynności w bankach.

Lokując oszczędności w banku możemy mieć dużą pewność, że ich nie stracimy, nawet w przypadku bankructwa danej instytucji. BFG zajmuje się gwarancją depozytów bankowych do równowartości 100 tys. euro. Oznacza to, że posiadając lokatę na 400 tys. zł, w sytuacji upadku banku – cała ta kwota zostanie nam zwrócona. Gwarancje obejmują takie depozyty bankowe, jak:

  • Konta osobiste
  • Konta oszczędnościowe
  • Lokaty terminowe
  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Gwarancją nie są objęte np.: lokaty strukturyzowane; polisolokaty czy też depozyty, na których ulokowano środki przeznaczone do zakupu udziałów w funduszach inwestycyjnych. Uogólniając, można stwierdzić, że wszystkie depozyty bankowe, które mają charakter oszczędnościowi podlegają ochronie ze strony BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za ochronę oszczędności w bankach, jednak co z innymi podmiotami? Z pewnością, gwarancji BFG nie posiadają oszczędności lokowane w tzw. parabankach. Parabanki nie podlegają pod nadzór finansowy ze strony państwa, BFG oraz KNF. Dlatego lokowanie oszczędności w tego typu instytucjach wiąże się z dużym ryzykiem. W przypadku bankructwa parabanku, nie będziemy mogli liczyć na zwrot środków pieniężnych.

Ostatnią ważną kwestią, która może nam uświadomić, jak bezpieczny jest system bankowy w Polsce są źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki do BFG płyną z:

  • obowiązkowej składki pochodzącej od banków działających w Polsce,
  • dochodów z pożyczek udzielanych przez BFG,
  • dotacji przyznanych z budżetu państwa,
  • pomocy zagranicznej np. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
  • linii kredytowej w Narodowym Banku Polski.

Czy inne produkty finansowe są równie bezpieczne jak lokaty bankowe? Wydaje się, że nie. Jednak bezpieczeństwo na podobnym poziomie gwarantują obligacje skarbowe. M.in. dlatego, że ich emitentem jest Skarb Państwa, co ogranicza ryzyko niemalże do minimum.

Podsumowując, oszczędności w polskich bankach są bezpieczne. Czuwają nad tym specjalne instytucje sektora finansowego. Dlatego lokując swoje środki finansowe w banku, możemy być pewni, że nawet w przypadku bankructwa, odzyskamy swoje oszczędności.