Lokata jednodniowa – co to jest

Lokata jednodniowa czyli sposób na pomnożenie kapitału w jedną noc

Bankowe produkty inwestycyjne słyną z bezpieczeństwa i pewności wypracowanych odsetek. Jedną z form są tzw. lokaty jednodniowe, które pozwalają na deponowanie oszczędności potrzebnych w najbliższym czasie. Do 2012 roku lokaty jednodniowe nazywane były antybelkowymi. Jednak obecnie każdy zysk z kapitału wymaga opłacenia podatku w wysokości 19 proc.

Na czym polega lokata jednodniowa?

Lokaty bankowe to sposób na inwestowanie nadwyżek kapitałowych. Są skierowane do każdego konsumenta, który posiada oszczędności i chce je zdeponować w bezpieczny sposób. Kapitał zabezpiecza między innymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokaty pozwalają na zainwestowanie nawet niewielkich kwot. W niektórych bankach wystarczy już 500 zł do zgłoszenia. Lokaty można podzielić na wiele odmian – jedna z nich to lokata z okresem jednodniowym.

Kilka lat temu lokaty te stanowiły jeden z najciekawszych i najpopularniejszych sposobów deponowania oszczędności. Nazywane były lokatami antybelkowymi, ponieważ pozwalały na jednorazowe uzyskanie kwoty mniejszej niż 2.49. Niestety obecnie każdy zysk z kapitału podlega podatkowi Belki w wysokości 19 proc. To sprawia, że zysk z lokaty jednodniowej jest niski.

Lokaty te są zazwyczaj aktywowane późnym popołudniem lub wieczorem – najczęściej do godziny 21:00, a pieniądze wraz z odsetkami zostają zwrócone następnego dnia rano (między godziną 8:00 a 9:00). Na rynku bankowym mogą występować zarówno lokaty jednodniowe odnawialne, jak i nieodnawialne. Jej odmiana – lokata overnight – skierowana do przedsiębiorców może być bardziej kusząca. Zakładana zazwyczaj na wniosek przedsiębiorcy, trwa nawet do kilku dni (jeśli okres jej trwania przypada na weekend). Minimalna ilość środków to zazwyczaj 10 tys zł.

Lokaty jednodniowe – czy są popularne?

Obecnie trudno znaleźć ofertę lokaty jednodniowej. Przeciętnemu konsumentowi nie opłaca się zakładać lokaty, z której zysk jest zbyt niski w porównaniu do konta oszczędnościowego. Warto jednak śledzić rynek, bo może się okazać, że lokata jednodniowa wystąpi jako oferta promocyjna.

W 2018 roku trzy banki posiadały w ofercie lokaty jednodniowe:

 • Idea Bank,
 • Bank Millennium,
 • mBank.

Lokaty jednodniowe były oprocentowane od 0,5 proc do nawet 1,75 proc. w skali roku i można je było założyć z kapitałem od 500 zł. Bank Millennium posiadał w ofercie lokaty jednodniowe odnawialne na 60 i 360 dni. Lokata w mBanku odnawia się przez 30 dni. Natomiast najlepiej oprocentowana lokata w Idea Bank była nieodnawialna. Każda z powyższych instytucji wymagały posiadania konta osobistego, z którego codziennie pobierane były środki.

Lokata jednodniowa a podatek Belki

Obowiązek odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych (“podatek Belki”) pojawił się w kwietniu 2012 roku, na skutek uszczelnienia systemu podatkowego. Obecnie należy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym przy każdej kapitalizacji. Warto podkreślić, że należność wobec fiskusa jest naliczana jedynie od części odsetkowej, czyli inaczej od zysku z lokaty.

Podatek ten należy zapłacić po kapitalizacji:

 • oprocentowania na lokatach,
 • odsetek od pożyczek,
 • odsetek od papierów wartościowych,
 • dywidend,
 • przychodów z pracowniczych funduszy emerytalnych,
 • przychodów z funduszy kapitałowych.

Lokata jednodniowa – wady i zalety

Lokata założona na jednodniowy okres pozwala zarabiać na oszczędnościach. Co prawda nie posiadają one obecnie wysokiego oprocentowania. Z drugiej jednak strony wolne środki nie stracą wartości w czasie tak jak w przypadku odkładania pieniędzy na zwykłym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Korzystne jest też zachowanie bieżącej płynności finansowej. Zarządzanie kapitałem w ciągu dnia nie spowoduje naliczenia odsetek za zbyt dużą ilość wykonanych przelewów. Dzięki temu lokata jednodniowa jest alternatywą m.in. dla konta oszczędnościowego

Nie wszystkim jednak opłaca się zakładanie lokaty jednodniowej. Aby obliczyć zysk z lokaty, warto pamiętać że oprocentowanie występuje w rozliczeniu rocznym. Będzie on równy 1/365 oprocentowania nominalnego lokaty, pomniejszonego o 19 proc. Nie daje to dużego zwrotu w przypadku kapitału o wysokości 1 tys. zł. Jeśli te pieniądze nie są przeznaczone na zakupy w najbliższym czasie, lepszym pomysłem będzie znalezienie innej lokaty z dłuższym terminem kapitalizacji odsetek lub konto oszczędnościowe.

Maksymalna kwota przeznaczona na tego typu lokatę również może być ograniczona. W przypadku Idea Banku – granicę stanowiło 20 tys zł. To oznacza, że zysk z lokaty po jednym dniu w 2018 roku wynosił maksymalnie 0,78 zł.

Jednodniowa lokata bankowa – a może lokata krótkoterminowa?

Lokata jednodniowa nie jest produktem dla każdego. Opłaca się tym osobom, które wiedzą, że dane środki będą im potrzebne, ale które mogą pracować. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest wystarczające, warto rozważyć założenie lokaty krótkoterminowej.

Takie depozyty są wyżej oprocentowane niż jednodniowe. Mogą mieć oprocentowanie od 2,25 proc do nawet 4 proc w skali roku. Umożliwiają wpłaty różnych sum – od 500 zł do nawet 200 tys. zł. Łatwo tu więc zainwestować małe kwoty.

Lokaty krótkoterminowe występują w każdym banku. Istnieją również oferty nie wymagające posiadania konta osobistego w danym banku. Wadą tego typu lokat jest zamrożenie kapitału na określony okres, a także różne opłaty które mogą zostać pobrane przez bank. Warto też zwrócić uwagę, czy dane oprocentowanie dotyczy posiadanej przez inwestora sumy. Dobrze też pamiętać, że oferty dla nowych klientów są znacznie bardziej interesujące.

Fundusze rynku pieniężnego – jak inwestować małe kwoty?

Jak inwestowac male kwoty, fundusze rynku pienieznego

Jeśli posiadamy niewielkie nadwyżki finansowe, to zainwestowanie ich może być dobrym pomysłem. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych często dają możliwość lokowania nawet niewielkich środków. Co to jest fundusz inwestycyjny? Dlaczego warto lokować pieniądze właśnie tam?

Fundusze inwestycyjne – co to?

Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w jedno przedsięwzięcie. Inicjują je Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych czyli podmioty uprawnione do zarządzania powierzonymi pieniędzmi. Towarzystwo to zazwyczaj duża instytucja – np. bank. Istnieją fundusze dające możliwość zainwestowania nawet niewielkich kwot – np. 50-100 zł.

Działalność funduszy inwestycyjnych normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. Jest to dokument, który określa fundusz inwestycyjny jako osobę prawną. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie pieniędzy, które zostały zebrane od inwestorów. Fundusze lokują całość zebranych pieniędzy w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w inne prawa majątkowe.

Osoba, która ulokowała swoje pieniądze w funduszu inwestycyjnym musi otrzymać potwierdzenie. Może ono być udzielone w postaci jednostki uczestnictwa lub jako certyfikat inwestycyjny. Ich wartość reguluje wartość aktywów, w które inwestuje fundusz. Stanowią tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Jednym z najważniejszych podziałów funduszy inwestycyjnych wynika z wyżej wspomnianej ustawy. Klasyfikuje ona fundusze według formy uczestnictwa:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – najbardziej popularne fundusze, kierowane do każdego inwestora. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą lokować pieniądze wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe,
 • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – od otwartego funduszu inwestycyjnego różni się tym, że statut funduszu SFIO określa, kto może być jego uczestnikiem,
 • Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – emitują one certyfikaty, których liczba jest stała. Aktywa są inwestowane głównie w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w spółkach z.o.o. czy waluty.

Fundusze inwestycyjne można podzielić na cztery rodzaje ze względu na miejsce lokowania pieniędzy. Można do nich zaliczyć:

 • fundusze pieniężne – zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe inwestycje. Instrumentem finansowym są tutaj bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe. czy też bony komercyjne. Są one emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ale też np. przez gminy. Charakteryzują się niskim ryzykiem – jest ono związane ze zmianą stóp procentowych czy ryzykiem walutowym. Zysk nie będzie wysoki – porównywalny z lokatami;
 • fundusze dłużne – inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Również są emitowane przez Skarb Państwa czy gminy, ale też i przez firmy. Można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych i fundusze papierów korporacyjnych. Oczekiwany zysk jest wyższy od poziomu lokaty bankowej, chociaż nieznacznie. Ryzyko również jest nieco wyższe;
 • fundusze mieszane – takie fundusze inwestują w różne aktywa – zarówno w akcje, jak i w obligacje czy bony. Ryzyko związane jest tutaj z okresowymi spadkami wartości;
 • fundusze akcji – główną cechą charakterystyczną jest aktywna polityka inwestycyjna. Aktywa są lokowane w akcje i inne papiery wartościowe. Zysk jest bardziej atrakcyjny niż w funduszu pieniężnym czy dłużnym. Ryzyko natomiast jest proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

Fundusze inwestycyjne – jak inwestować?

Trzeba pamiętać, że nie powinno się inwestować pieniędzy, których utrata może wpłynąć na zmniejszenie poziomu życia. Poduszka bezpieczeństwa czyli tzw. pieniądze na czarną godzinę nie powinny stanowić kapitału inwestycji.

Jeśli kwota inwestycje została już przeznaczona, to mimo wszystko nie należy takiej decyzji podejmować pochopnie. Czym warto kierować się w czasie inwestowania? Istnieje kilka elementów, które każdy inwestor powinien przemyśleć. Należy do nich:

 • możliwości finansowe inwestora,
 • własna skłonność do ryzyka inwestora,
 • cel inwestycji,
 • okres na jaki inwestor chce ulokować pieniądze,
 • oczekiwania związane z zyskiem.

Ponadto osoba, która chce inwestować pieniądze, powinna najpierw zadbać o własną edukację w tym zakresie. Dobrze jest poświęcić na to więcej czasu, aby w przyszłości uniknąć niektórych błędów. Inwestor powinien pamiętać, że nawet jeśli jego inwestycjami zajmuje się bank, to jednak wiedza o tym, na co są przeznaczane pieniądze stanowi ochronę dla własnych pieniędzy.

Najlepsze efekty przynoszą długoterminowe inwestycje. Tutaj warto być cierpliwym i nie martwić się hossą czy bessą – to są zjawiska przejściowe. Niekorzystny moment wystarczy przeczekać lub przenieść część kapitału z funduszu akcyjnego do funduszu stałego dochodu.

Obliczanie zysku z lokaty. Ile zarobię na lokacie?

Lokaty oszczędnościowe

Lokaty oszczędnościowe. Co to jest lokata?

Lokata oszczędnościowa to produkt bankowy, który pozwala na odkładanie oszczędności. Banki inwestują te pieniądze na podstawie umowy. Konsument może w ten sposób zwiększyć nieco swoje oszczędności. Lokaty oszczędnościowe proponują także firmy pozabankowe. Warto rozejrzeć się również wśród ofert lokat internetowych.

Najwyższe oprocentowanie lokaty oferuje dziś Idea Bank – nie będzie ono jednak wyższe niż 4 proc.

Lokatę oszczędnościową charakteryzuje przede wszystkim:

 • bezpieczne lokowanie oszczędności na rachunku bankowym,
 • ochrona zgromadzonego kapitału przed inflacją,
 • niewielki zysk z odsetek od zgromadzonego na koncie oszczędnościowym kapitału.

Najbardziej popularne są w Polsce lokaty terminowe. Mają one stałe oprocentowanie i zazwyczaj jest to forma lokowania nadwyżek finansowych. Jest to też sposób na odłożenie pieniędzy, np. na wesele.. Dzięki temu środki nie znikną nim będą potrzebne.

Dopisanie odsetek do oszczędności na lokacie następuje w dniu zapadalności lokaty oszczędnościowej – czyli w dniu, w którym wygasa umowa z bankiem. Można wówczas zamknąć lokatę lub odnowić ją na kolejny okres. Już na etapie podpisywania umowy należy sprawdzić, na jakich warunkach nastąpi odnowienie lokaty..

Kalkulator odsetek z lokaty. Jak się liczy odsetki?

Na wynik zysku z lokaty ma wpływ oprocentowanie lokaty. Ale nie jest to jedyny czynnik. Warto zwrócić także uwagę na:

 • czas trwania lokaty – może trwać od jednego dnia do nawet 3 lat,
 • ilość dni w roku na podstawie której banki obliczają zysk,
 • wysokość kwoty wpłaconej na lokatę,
 • częstotliwość dopisywania odsetek (kapitalizacja odsetek) do kwoty na lokacie,
 • podatek Belki – podatek ten został stworzony przez byłego Ministra Finansów, Marka Belkę. Opodatkowaniu podlegają odsetki z lokaty, a także np. akcje giełdowe.

Bardzo duży wpływ na wartość zysku z lokaty posiada inflacja. Pieniądze tracą na wartości z każdym rokiem.

Liczba dni w czasie trwania lokaty ma duże znaczenie. Niektóre banki każdy miesiąc traktują jako 30 dni, inne zwracają uwagę czy lokata została np. założona na 3 miesiące w lipcu czy we wrześniu i obliczają zysk na podstawie konkretnej ilości dni w danym miesiącu. Z tego powodu lokaty sprzedawane teoretycznie na tych samych zasadach mogą przynieść różne odsetki.

Przy założeniu, że kwotę w wysokości 10 tyś. odkłada się na 3 miesiące należy ją pomnożyć przez ilość dni trwania lokaty (dni mogą zostać zaokrąglona np. do 90). Następnie pomnożyć przez procent (np. 4 proc) podzielony na ilość dni w danym roku. Niektóre banki zaokrąglają liczbę dni w roku do 360.

10000 x 90 x 0.04/360 = 10100 zł

Od odsetek należy jeszcze odjąć 19 proc. podatek Belki, czyli:

100 – 19 proc = 81 zł.

Ostatnia liczba to kwota, która stanowi faktyczny zysk z lokaty oszczędnościowej po 3 miesiącach oszczędzania na 3 procent.

Jeżeli ktoś chce poznać ten wynik szybciej, może wykorzystać internetowy kalkulator odsetek z lokaty. Należy tylko wpisać 3 wartości – środki na lokacie, jej czas i oprocentowanie. Jako wynik pojawi się także kwota podatku, który zabierze Urząd Skarbowy.

Lokata czy konto oszczędnościowe? Jak oszczędzać pieniądze

Na lokacie nie można jednak dowolnie wpłacać i wypłacać pieniędzy. Takie operacje są możliwe na koncie oszczędnościowym. Na pytanie “konto oszczędnościow czy lokata” można odpowiedzieć w taki sposób:

Zalety lokaty kapitału:

 • lokaty bankowe są bezpieczne ponieważ są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie podlega kwota do 100 tyś. złotych,
 • lokaty kapitału są dostępne w różnych wariantach, każdy może znaleźć coś dla siebie. Można np. założyć sobie lokatę strukturyzowaną, która pozwala na inwestowanie części oszczędności bez ryzyka straty wkładu początkowego. Inną formą może być lokata walutowa, którą zakłada się w bankach zagranicznych,
 • istnieją lokaty bez zakładania konta w banku. Dzięki nim nie jest konieczny nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
 • na rynku lokat można natrafić na różnego rodzaju promocje, które pozwalają na lepsze, krótkotrwałe, oprocentowanie.

Mimo wszystko, pieniędzy z lokaty nie można wypłacić przed terminem bez utraty odsetek. Dlatego na taką lokatę nie powinny trafić pieniądze, które mogą się przydać w dłuższej perspektywie. Nie można także wpłacać pieniędzy na lokatę co miesiąc.

Jeżeli konsument zamierza odkładać mniejsze sumy, lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe. Jest niżej oprocentowane ale pieniądze z konta oszczędnościowego można wypłacić w każdym momencie. Dodatkowe zalety to:

 • możliwość wpłacenia nawet niewielkich kwot – konto oszczędnościowe można założyć już od 50 czy 100 zł.
 • pieniądze można wpłacać co miesiąc, a wówczas procent jest liczony od coraz wyższych sum na koncie oszczędnościowym,
 • istnieje możliwość wypłacenia pieniędzy z konta – tutaj można przechowywać pieniądze odłożone na kryzysowe sytuacje.

Pieniądze odkładane na koncie oszczędnościowym nie będą procentowały tak samo jak na lokacie oszczędnościowej. Jednakże są dostępne w zasięgu ręki gdyby zaistniała potrzeba. Jeśli kwota byłaby zbyt mała w stosunku do potrzeb zawsze też można skorzystać z niewielkiej pożyczki.

Lokaty strukturyzowane – jak inwestować pieniądze

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana – co to jest i jak działa? Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokata strukturyzowana opłaca się bardziej, a kiedy lokata oszczędnościowa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana (struktura) to jeden z dwóch produktów bankowych, które mają służyć oszczędzaniu pieniędzy. Wiele banków proponuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – z różną możliwością poniesionych korzyści. Posiadają też różny poziom ryzyka, a banki oferują różne oferty.

Produkty strukturyzowane mogą mieć formę:

 • papierów wartościowych,
 • ubezpieczenia,
 • lokaty.

Zazwyczaj w bankach kwota minimalna na lokacie to 1000 zł. Okres zwrotu inwestycji to od 6 miesięcy do kilku lat. Z ogłoszenia banku można dowiedzieć się, co będzie stanowiło instrument bazowy czyli przedmiot inwestycji, który ma zapewnić zwrot całej kwoty inwestycji.

Co warto wiedzieć:

 • wcześniejsze wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej może wiązać się ze stratami,
 • nie można określić konkretnej sumy zysków na początku inwestycji,
 • jeśli spekulacje nie przyniosą zysku, pieniądze na lokacie również nie zarobią.

Zamrożone przez trzy lata środki na koncie mogą nie przynieść żadnego dochodu. Jest to jednak zwykłe ryzyko inwestycyjne i obarcza się nim jedynie mniejszą część kapitału na lokacie.

Instrumenty strukturyzowane. Jak działa lokata

Aby założyć lokatę strukturalną, najpierw trzeba poznać okres subskrypcji. Jest to czas, przez jaki banki zawierają umowy z konsumentami, którzy chcą skorzystać z lokaty strukturyzowanej. Zazwyczaj trwa on około miesiąca. Po tym czasie bank inwestuje powierzone pieniądze.

Lokata strukturyzowana to inwestycja długoterminowa. Jej celem jest zwiększenie kapitału. Jednak obecnie bardzo trudno znaleźć ofertę, której oprocentowanie w skali roku przekracza 4 proc. Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane to w większym stopniu lokaty inwestycyjne. Jednocześnie klient banku nie dostaje gwarancji, że zysk uda się wypracować.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie oddzielne części:

 • oszczędności – jest to część bezpieczna, lokowana w obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom istnieje szansa, że konsument uzyska zwrot całego wkładu wpłaconego na lokatę strukturyzowaną,
 • inwestycje – część inwestycyjna stanowi zazwyczaj od 5 do 15 proc wkładu własnego konsumenta. Jest to kwota, którą bank lokuje w mniej bezpiecznym miejscu. Warto wiedzieć, że z tą częścią wiąże się ryzyko inwestycyjne.

Pierwszą część pieniędzy najczęściej inwestuje się w obligacje skarbowe. Natomiast druga część inwestycji staje się elementem spekulacji. Jest to ryzykowne, choć banki zawsze starają się ponosić jak najmniejsze ryzyko. Dlatego też pieniądze inwestuje się zazwyczaj w:

 • surowce naturalne,
 • waluty,
 • nieruchomości,
 • indeksy giełdowe,
 • produkty rolne.

Obliczenie stopy zwrotu jest możliwie na podstawie specjalnej formuły. Trzeba jednak pamiętać, iż takie obliczenia stanowi jedynie spekulacje. Czy pieniądze zarobiły, konsument dowie się dopiero w momencie zapadalności

Produkt strukturyzowany. Czy lokata się opłaca

Struktura powstała z myślą o osobach mających środki na koncie, które chcą zainwestować bez ryzyka straty. Wobec tego środki na lokacie są bezpieczne. W niektórych bankach istnieje także minimalna stopa zwrotu.

Istnieje jednak dość wysokie prawdopodobieństwo, że zysk nie będzie wysoki. Dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą więc pochłonąć wypracowane nadwyżki z lokaty strukturyzowanej. Rezygnacja z lokaty jest też niekorzystna finansowo. Kalkulator finansowy również trudno wykorzystać dla środków, które być może zostaną zainwestowane z sukcesem.

Lokata ta może się opłacić tym, którzy nie potrafią sami inwestować na giełdzie i boją się utracić zainwestowany kapitał. Jeśli konsument zamierza jednak wziąć pożyczkę inwestycyjną, lepiej żeby inwestował samodzielnie. Wówczas zyskiem z takiej inwestycji nie będzie musiał dzielić się z bankiem.

Lokata inwestycyjna czy lokata oszczędnościowa

Na lokacie strukturyzowanej lepiej jest zainwestować pieniądze, które nie będą potrzebne w dłuższej perspektywie. Jeśli bankowi nie uda się zarobić na inwestycjach, to konsument nic nie straci. Gdy spekulacje finansowe będą udane, wówczas bank i konsument mogą wspólnie zarobić większe pieniądze.

Lokaty oszczędnościowe gwarantują zysk, lecz będzie on niższy, w stosunku do możliwego zarobku na lokacie strukturyzowanej. Konsument nie musi zastanawiać się jak wypłacić pieniądze z lokaty. Może to zrobić w każdej chwili, przy utracie odsetek, ale nie części kapitałowej. Nawet jeśli nie zbuduje wyższego majątku, to pieniądze nie stracą na wartości.

Na lokacie oszczędnościowej nie da się zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Jednak jeśli konsument wpłaci wszystkie oszczędności na lokatę strukturyzowaną, to skutki mogą być niekorzystne. W najgorszym wypadku konsument będzie zmuszony sięgnąć po pożyczkę, jeśli nie będzie chciał utracić części swoich oszczędności.

Lokaty bankowe bez zakładania konta. Oferta dla nowych klientów banków

pieniadze-lokaty

Lokaty bez zakładania konta to ciekawy sposób inwestowania niezbyt dużych oszczędności. Są uruchamiane zazwyczaj na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. W taki sposób przechowywane pieniądze nie tracą na wartości. Niewielki zysk może zminimalizować skutki inflacji. Nie jest to rozwiązanie pozbawione zalet, ale posiada także wady, które warto poznać.

Lokaty bez zakładania konta. Gdzie najlepiej ulokować pieniądze?

Lokata kapitału to produkt bankowy, który pozwala na odkładania oszczędności. Popularność kredytów zaciąganych w bankach (choćby kredytów hipotecznych) powoduje, że jest to jedno z bezpieczniejszych form zwiększania oszczędności. Pozwala z reguły na nietracenie wartości oszczędności, gdyż oprocentowanie pozwala na uniknięcie skutków inflacji (choć w części).

Znacznie większa część banków oferuje lokaty oszczędnościowe tylko w połączeniu z kontem osobistym (a niektóre nawet z kontem oszczędnościowym). Istnieje jednak na rynku kilka firm, które nie oczekują konta ROR. Zazwyczaj są to lokaty zakładane na krótki czas, co pozwala na dość szybki zarobek.

Banki, które oferują usługę lokaty oszczędnościowej bez konta traktują to jako produkt tylko dla nowych klientów. Między innymi Idea Bank, gdzie istnieje aż sześć ofert. Większość z nich jest jednorazowa. Oprocentowanie waha się tu od 2,3 proc do 4 proc w od 1 do 6 miesięcy. Podobną ofertę – ale tylko jeden produkt, posiada np. bank BGŻ – na 2,7 proc. na 3 miesiące.

Lokaty bez konta pozwalają na uniknięcie mnożenia niepotrzebnych rachunków bankowych, za które przecież trzeba zapłacić. Niestety, jest to przeważnie jednorazowa inwestycja, która nie daje wielkich zarobków. To świetny sposób na zamrożenie pieniędzy potrzebnych na wakacje lub święta – nadwyżki finansowe nie zostaną spożytkowane wcześniej.

Lokata bankowa. Czy lokata się opłaca

Każdą kwotę można wydać – i to w niezauważalny sposób. Założenie lokaty bankowej to mądra decyzja, jeśli ktoś otrzymał nadwyżkę pieniędzy. Może się to przyczynić do zwiększenia majątku konsumenta. Zwłaszcza jeśli pieniądze zostaną na lokacie dłużej niż przez kilka miesięcy.

Istnieje wiele różnych rodzajów lokat bankowych:

 • lokata terminowa – najpopularniejsza na rynku. Ma stałe oprocentowanie i jest częstą formą lokowania nadwyżek finansowych,
 • lokata rentierska – przydatna, jeśli ktoś posiada duży majątek. Bank przechowuje i obraca wpłaconymi środkami. Wypracowane w danym okresie odsetki wypłaca na konto,
 • lokata strukturyzowana – wpłacona kwota jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich jest bezpieczna – w 100 lub 80 proc. Druga część – to część wpłaconej kwoty przeznaczona na inwestycję. Na ewentualny zysk ma wpływ kurs walutowy, indeksy giełdowe i wartość, jaką przynosi inwestycja np. po 2 czy trzech latach,
 • lokata walutowa – zakup walut zagranicznych (np. funt czy frank szwajcarski) i inwestowanie ich na lokatach w krajach, gdzie taka waluta jest realnie wykorzystywana. Wahania walutowe pozwalają na zarobek, jeśli kupowane są taniej, by potem sprzedać gdy kurs będzie wyższy. Świetny sposób na zabezpieczenie pieniędzy. Waluta to jeden z przykładów alternatywnych inwestycji finansowych,
 • lokata progresywna – rodzaj tradycyjnej lokaty bankowej, w której oprocentowanie wzrasta z czasem. Plusem jest tutaj nie odbieranie wypracowanych odsetek na koniec każdego krótszego okresu. Nie jest to jednak tak opłacalna forma lokowania oszczędności, jak w przypadku tradycyjnej lokaty.

Każda z nich działa na nieco odmiennych zasadach. Wszystkie natomiast pomagają w oszczędzaniu nadwyżek finansowych. Mimo że początkowo dochód z lokaty oszczędnościowej zazwyczaj jest niski. to wieloletnie oszczędności mogą przynieść dużo bardziej zadowalające kwoty. Dzięki lokatom oszczędnościowym mniejsze oszczędności zaczynają się pomnażać. Inwestowanie pieniędzy zawsze jest bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie.

Lokaty bankowe. Wady i zalety

Lokata w banku daje wiele korzyści początkującym inwestorom. Plusy lokat:

 • nieduża ilość formalności, która pozwala na szybkie założenie lokaty. Zwłaszcza w banku, w którym istnieje konto oszczędnościowo-rozliczeniowe konsumenta;
 • lokaty kapitału są dostępne w kilku różnych wariantach, a oferty łatwo między sobą porównać;
 • na rynku lokat bankowych można natrafić na różne, interesujące promocje. Zwłaszcza dla nowych klientów;
 • lokaty bankowe są bezpieczne – pieniądze są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie podlega do 100 tyś. zł. Gdyby bank miał problemy z wypłacalnością, to musi zwrócić wkład klienta, choć już bez odsetek. Jest to podstawa dochodzenia roszczeń w przypadku problemów finansowych banku.

Z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na wady lokat bankowych. Minusy lokat:

 • fundusze powierzone na lokacie bankowej można wykorzystać po zakończeniu lokaty. Wcześniejsze jej zerwanie skutkuje utratą odsetek;
 • lokaty są niskooprocentowane więc zysk wypracowany w taki sposób nie jest zbyt wysoki. Jeśli inflacja będzie wzrastała szybciej niż oprocentowanie lokat – konsument zyska jeszcze mniej;
 • najlepsze lokaty w bankach są przeznaczone dla konsumentów, którzy decydują się na lokatę długoterminową;
 • promocje są zazwyczaj krótkotrwałe i służą jako element do pozyskania nowych klientów;
 • trzeba co parę lat przeglądać oferty konkurencyjnych banków.

Niezależnie od wad lokaty kapitału są tym mądrzejszym sposobem na zbieranie oszczędności. Oprocentowanie jest niskie, jednak pieniądze zarabiają i przynajmniej częściowo chronią ich właściciela przed rosnącą inflacją. Ponadto – oszczędności stanowią świetny wkład własny w kredyt konsumencki czy pożyczkę pozabankową.

Mimo wszystko zawsze trzeba pamiętać, żeby inwestować mądrze. Najpierw należy odłożyć pieniądze na niespodziewane wypadki. Warto więc stworzyć sobie poduszkę finansową na koncie oszczędnościowym. I dopiero później część zaoszczędzonych pieniędzy zainwestować na lokacie. Na lokatę natomiast można przeznaczyć tylko te pieniądze, które nie będą potrzebne w najbliższej przyszłości.