Fundusze rynku pieniężnego – jak inwestować małe kwoty?

Jak inwestowac male kwoty, fundusze rynku pienieznego

Jeśli posiadamy niewielkie nadwyżki finansowe, to zainwestowanie ich może być dobrym pomysłem. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych często dają możliwość lokowania nawet niewielkich środków. Co to jest fundusz inwestycyjny? Dlaczego warto lokować pieniądze właśnie tam?

Fundusze inwestycyjne – co to?

Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w jedno przedsięwzięcie. Inicjują je Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych czyli podmioty uprawnione do zarządzania powierzonymi pieniędzmi. Towarzystwo to zazwyczaj duża instytucja – np. bank. Istnieją fundusze dające możliwość zainwestowania nawet niewielkich kwot – np. 50-100 zł.

Działalność funduszy inwestycyjnych normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. Jest to dokument, który określa fundusz inwestycyjny jako osobę prawną. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie pieniędzy, które zostały zebrane od inwestorów. Fundusze lokują całość zebranych pieniędzy w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i w inne prawa majątkowe.

Osoba, która ulokowała swoje pieniądze w funduszu inwestycyjnym musi otrzymać potwierdzenie. Może ono być udzielone w postaci jednostki uczestnictwa lub jako certyfikat inwestycyjny. Ich wartość reguluje wartość aktywów, w które inwestuje fundusz. Stanowią tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach wypracowanych przez fundusz.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje

Jednym z najważniejszych podziałów funduszy inwestycyjnych wynika z wyżej wspomnianej ustawy. Klasyfikuje ona fundusze według formy uczestnictwa:

 • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) – najbardziej popularne fundusze, kierowane do każdego inwestora. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą lokować pieniądze wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe,
 • Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – od otwartego funduszu inwestycyjnego różni się tym, że statut funduszu SFIO określa, kto może być jego uczestnikiem,
 • Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – emitują one certyfikaty, których liczba jest stała. Aktywa są inwestowane głównie w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w spółkach z.o.o. czy waluty.

Fundusze inwestycyjne można podzielić na cztery rodzaje ze względu na miejsce lokowania pieniędzy. Można do nich zaliczyć:

 • fundusze pieniężne – zazwyczaj lokują środki w krótkoterminowe inwestycje. Instrumentem finansowym są tutaj bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe. czy też bony komercyjne. Są one emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ale też np. przez gminy. Charakteryzują się niskim ryzykiem – jest ono związane ze zmianą stóp procentowych czy ryzykiem walutowym. Zysk nie będzie wysoki – porównywalny z lokatami;
 • fundusze dłużne – inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Również są emitowane przez Skarb Państwa czy gminy, ale też i przez firmy. Można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych i fundusze papierów korporacyjnych. Oczekiwany zysk jest wyższy od poziomu lokaty bankowej, chociaż nieznacznie. Ryzyko również jest nieco wyższe;
 • fundusze mieszane – takie fundusze inwestują w różne aktywa – zarówno w akcje, jak i w obligacje czy bony. Ryzyko związane jest tutaj z okresowymi spadkami wartości;
 • fundusze akcji – główną cechą charakterystyczną jest aktywna polityka inwestycyjna. Aktywa są lokowane w akcje i inne papiery wartościowe. Zysk jest bardziej atrakcyjny niż w funduszu pieniężnym czy dłużnym. Ryzyko natomiast jest proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

Fundusze inwestycyjne – jak inwestować?

Trzeba pamiętać, że nie powinno się inwestować pieniędzy, których utrata może wpłynąć na zmniejszenie poziomu życia. Poduszka bezpieczeństwa czyli tzw. pieniądze na czarną godzinę nie powinny stanowić kapitału inwestycji.

Jeśli kwota inwestycje została już przeznaczona, to mimo wszystko nie należy takiej decyzji podejmować pochopnie. Czym warto kierować się w czasie inwestowania? Istnieje kilka elementów, które każdy inwestor powinien przemyśleć. Należy do nich:

 • możliwości finansowe inwestora,
 • własna skłonność do ryzyka inwestora,
 • cel inwestycji,
 • okres na jaki inwestor chce ulokować pieniądze,
 • oczekiwania związane z zyskiem.

Ponadto osoba, która chce inwestować pieniądze, powinna najpierw zadbać o własną edukację w tym zakresie. Dobrze jest poświęcić na to więcej czasu, aby w przyszłości uniknąć niektórych błędów. Inwestor powinien pamiętać, że nawet jeśli jego inwestycjami zajmuje się bank, to jednak wiedza o tym, na co są przeznaczane pieniądze stanowi ochronę dla własnych pieniędzy.

Najlepsze efekty przynoszą długoterminowe inwestycje. Tutaj warto być cierpliwym i nie martwić się hossą czy bessą – to są zjawiska przejściowe. Niekorzystny moment wystarczy przeczekać lub przenieść część kapitału z funduszu akcyjnego do funduszu stałego dochodu.

Lokaty strukturyzowane – jak inwestować pieniądze

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana – co to jest i jak działa? Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokata strukturyzowana opłaca się bardziej, a kiedy lokata oszczędnościowa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana (struktura) to jeden z dwóch produktów bankowych, które mają służyć oszczędzaniu pieniędzy. Wiele banków proponuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – z różną możliwością poniesionych korzyści. Posiadają też różny poziom ryzyka, a banki oferują różne oferty.

Produkty strukturyzowane mogą mieć formę:

 • papierów wartościowych,
 • ubezpieczenia,
 • lokaty.

Zazwyczaj w bankach kwota minimalna na lokacie to 1000 zł. Okres zwrotu inwestycji to od 6 miesięcy do kilku lat. Z ogłoszenia banku można dowiedzieć się, co będzie stanowiło instrument bazowy czyli przedmiot inwestycji, który ma zapewnić zwrot całej kwoty inwestycji.

Co warto wiedzieć:

 • wcześniejsze wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej może wiązać się ze stratami,
 • nie można określić konkretnej sumy zysków na początku inwestycji,
 • jeśli spekulacje nie przyniosą zysku, pieniądze na lokacie również nie zarobią.

Zamrożone przez trzy lata środki na koncie mogą nie przynieść żadnego dochodu. Jest to jednak zwykłe ryzyko inwestycyjne i obarcza się nim jedynie mniejszą część kapitału na lokacie.

Instrumenty strukturyzowane. Jak działa lokata

Aby założyć lokatę strukturalną, najpierw trzeba poznać okres subskrypcji. Jest to czas, przez jaki banki zawierają umowy z konsumentami, którzy chcą skorzystać z lokaty strukturyzowanej. Zazwyczaj trwa on około miesiąca. Po tym czasie bank inwestuje powierzone pieniądze.

Lokata strukturyzowana to inwestycja długoterminowa. Jej celem jest zwiększenie kapitału. Jednak obecnie bardzo trudno znaleźć ofertę, której oprocentowanie w skali roku przekracza 4 proc. Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane to w większym stopniu lokaty inwestycyjne. Jednocześnie klient banku nie dostaje gwarancji, że zysk uda się wypracować.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie oddzielne części:

 • oszczędności – jest to część bezpieczna, lokowana w obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom istnieje szansa, że konsument uzyska zwrot całego wkładu wpłaconego na lokatę strukturyzowaną,
 • inwestycje – część inwestycyjna stanowi zazwyczaj od 5 do 15 proc wkładu własnego konsumenta. Jest to kwota, którą bank lokuje w mniej bezpiecznym miejscu. Warto wiedzieć, że z tą częścią wiąże się ryzyko inwestycyjne.

Pierwszą część pieniędzy najczęściej inwestuje się w obligacje skarbowe. Natomiast druga część inwestycji staje się elementem spekulacji. Jest to ryzykowne, choć banki zawsze starają się ponosić jak najmniejsze ryzyko. Dlatego też pieniądze inwestuje się zazwyczaj w:

 • surowce naturalne,
 • waluty,
 • nieruchomości,
 • indeksy giełdowe,
 • produkty rolne.

Obliczenie stopy zwrotu jest możliwie na podstawie specjalnej formuły. Trzeba jednak pamiętać, iż takie obliczenia stanowi jedynie spekulacje. Czy pieniądze zarobiły, konsument dowie się dopiero w momencie zapadalności

Produkt strukturyzowany. Czy lokata się opłaca

Struktura powstała z myślą o osobach mających środki na koncie, które chcą zainwestować bez ryzyka straty. Wobec tego środki na lokacie są bezpieczne. W niektórych bankach istnieje także minimalna stopa zwrotu.

Istnieje jednak dość wysokie prawdopodobieństwo, że zysk nie będzie wysoki. Dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą więc pochłonąć wypracowane nadwyżki z lokaty strukturyzowanej. Rezygnacja z lokaty jest też niekorzystna finansowo. Kalkulator finansowy również trudno wykorzystać dla środków, które być może zostaną zainwestowane z sukcesem.

Lokata ta może się opłacić tym, którzy nie potrafią sami inwestować na giełdzie i boją się utracić zainwestowany kapitał. Jeśli konsument zamierza jednak wziąć pożyczkę inwestycyjną, lepiej żeby inwestował samodzielnie. Wówczas zyskiem z takiej inwestycji nie będzie musiał dzielić się z bankiem.

Lokata inwestycyjna czy lokata oszczędnościowa

Na lokacie strukturyzowanej lepiej jest zainwestować pieniądze, które nie będą potrzebne w dłuższej perspektywie. Jeśli bankowi nie uda się zarobić na inwestycjach, to konsument nic nie straci. Gdy spekulacje finansowe będą udane, wówczas bank i konsument mogą wspólnie zarobić większe pieniądze.

Lokaty oszczędnościowe gwarantują zysk, lecz będzie on niższy, w stosunku do możliwego zarobku na lokacie strukturyzowanej. Konsument nie musi zastanawiać się jak wypłacić pieniądze z lokaty. Może to zrobić w każdej chwili, przy utracie odsetek, ale nie części kapitałowej. Nawet jeśli nie zbuduje wyższego majątku, to pieniądze nie stracą na wartości.

Na lokacie oszczędnościowej nie da się zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Jednak jeśli konsument wpłaci wszystkie oszczędności na lokatę strukturyzowaną, to skutki mogą być niekorzystne. W najgorszym wypadku konsument będzie zmuszony sięgnąć po pożyczkę, jeśli nie będzie chciał utracić części swoich oszczędności.

Tani zakup waluty? To możliwe z naszymi 5 podpowiedziami

Jak tanio kupować waluty?

Jesteś przedsiębiorcą, a funkcjonowanie Twojej firmy opiera się na handlu? A może planujesz wyjazd na wakacje i zakup zagranicznej waluty jest niezbędny? Wiemy jak zrobić to taniej i chętnie podpowiemy. Gotowy?

Przemyśl, wybierz i dopiero kup

Znasz przysłowie mówiące o tym, że gdy człowiek się spieszy, to diabeł się cieszy? W tym przypadku ucieszy się, ale raczej pierwszy lepszy kantor, u którego zdecydujesz się zakupić walutę bez wcześniejszego przemyślenia. Jak dokonać tego zakupu jeszcze lepiej i zaoszczędzić pieniądze? Oto 5 podpowiedzi, które Ci w tym pomogą.

Podpowiedź 1: Wybór waluty. Od tego rozpocznij

Zanim zakupisz bilet na samolot i spakujesz walizki, sprawdź jaka waluta obowiązuje w kraju, do którego planujesz się wybrać. Sytuacja ma się podobnie w handlu – współpracujesz z firmą z Niemiec? Pewnie przyda Ci się euro. Wybór odpowiedniej waluty to podstawa, od której powinieneś rozpocząć.

Podpowiedź 2: Systematyczne zakupy. To bardziej opłacalne niż przypuszczasz

Wyjazd za granicę nie zdarza się za często, więc pewnie nie śledzisz rynku walutowego każdego dnia. Tym bardziej wybór momentu najkorzystniejszego na wymianę pieniędzy będzie dla Ciebie niełatwy, ale mamy na to rozwiązanie – zakupy waluty podziel na kilka partii i rozłóż je w czasie. W ten sposób nie narazisz się na niekorzystny moment zmiany kursu, a dodatkowo poznasz w czym leży istota rozsądnych, kantorowych zakupów.

W przypadku przedsiębiorców podpowiedź numer 2 jest łatwiejsza, bo jeśli prowadzisz firmę opartą na handlu (o nich pisaliśmy tutaj: Programy do faktur – czy magazynowanie to podstawa każdej firmy? Poznaj TOP3 takich aplikacji), to pewnie zakupu waluty dokonujesz zaraz po pierwszym kubku kawy każdego dnia. W takim razie Tobie systematyczność przychodzi naturalnie.

Podpowiedź 3: Euro i dolary kupuj we wtorki. Tak, dzień też ma znaczenie

Do doboru odpowiedniego dnia na zakup waluty wystarczy przejrzenie jakichkolwiek statystyk, traktujących o tym, w które dni są lepsze, a które gorsze dla kantorów. Oczywiście nie istnieje jeden klucz, według którego wybierzesz moment doskonały, ale na pewno zaoszczędzisz kupując euro i dolary we wtorki, a odpuszczając sobie jakiekolwiek kantorowe transakcje w piątki, bo wtedy ceny walut osiągają największą wartość.

Podpowiedź 4: Serwisy internetowe to dobra alternatywa. Korzystaj z niej

Okazuje się, że najbardziej atrakcyjne oferty walutowe prezentują kantory internetowe. To w nich panuje nie tylko różnorodność walut, ale i tańsza wymiana w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, wygoda i bezpieczeństwo, które, owszem, znajdziesz również w kantorze na rogu, ale na pewno w mniejszym stopniu.

Podpowiedź 5: Karta walutowa. Nie tylko bezpieczniejsza

Wyobrażasz sobie podróż z plikiem banknotów upchanym w kieszeni? Pieniądze nie tak trudno zgubić, a płatność kartą kredytową za granicą jest po prostu nieopłacalna. Rozwiązaniem tego okazuje się karta walutowa, dzięki której rezygnujesz ze zbędnych kosztów przewalutowania i transakcji, korzystasz z atrakcyjnych kursów walut, oferowanych przez kantory internetowe i zapewniasz sobie odpowiednią dawkę wygody.

Alternatywne inwestycje finansowe

Alternatywne inwestycje finansowe

W zasadzie mało kto z nas inwestuje w sztukę, złoto czy nieruchomości. Nie ma się co oszukiwać, potrzebne są do tego odpowiednie środki, oraz smykałka do prowadzenia takiej działalności. Jednak, gdy się intensywnie zastanowić, inwestowanie w dane dobra materialne, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę i pozwolić nam zyskać.

Długoterminowe zaangażowanie aktyw finansowych, po danym czasie zwrócą się nam wraz z rekompensatą właśnie za to, że na długi czas, „oddaliśmy” dane aktywa. Inwestorem może być osoba prywatna, agenda rządowa, fundusz emerytalny lub korporacja.

Inwestowanie ma sens

O ile świetnie zorganizowane inwestycje pozwolą na zasłużone zyski, o tyle wiedza na temat inwestowania wśród Polaków jest wciąż za mała. Ludzie boją się zwyczajnie w świecie, że się nie uda, lub że stracą to, co włożyli w dane inwestycje finansowe – nie bójmy się zatem pytać oraz zdobywajmy wiedzę w tym kierunku.

Często zaczyna mówić się o niestandardowych metodach inwestowania (np. w wino), co nie oznacza, że całkowicie pozbawionych sensu i wizji realnego sukcesu.

Gdzie szukać informacji?

Profesjonalne instytucje bankowe to przede wszystkim jasne procedury bankowe (czyli zrozumiałe dla każdego Klienta), ale również rzetelne i kompetentne doradztwo w dziedzinie finansów. Przede wszystkim każdy, kto zdecyduje się na alternatywne metody oszczędzania czy gromadzenia kapitału i powiększania swego majątku, powinien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, bankowości i finansów.

Dobrze jest również mieć zaufanego i doświadczonego doradcę, który wskaże kierunek, w jakim można skierować dane inwestycje, wybrane przez Klienta. Warto jest podjąć decyzję o tym, w jaki sposób, zapewnić sobie czy swoim bliskiem, pewną przyszłość.

Złoto i diamenty

Zdaniem specjalistów najpewniejsze jest inwestowanie w złoto i diamenty. Obecnie ceny tych surowców są dość niskie, dlatego warto je kupować a następnie odsprzedawać z zyskiem. Decydując się na inwestycje w złoto i diamenty, należy zwrócić uwagę na ich ciężar, czystość; a w przypadku diamentów dodatkowo na masę, barwę i jej odcień, oraz szlif. Ich wycena jest dość czasochłonna, nie ma bowiem na świecie dwóch identycznych kamieni.

Z tego też względu kupowane surowce powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Zarówno przy ich kupnie, jak i zbyciu konieczna jest współpraca z renomowanymi domami aukcyjnymi, gemmologami, jubilerami. Jeśli zaś chodzi o złoto, to można inwestować w monety wykonane z tego kruszcu, sztabki.

Inwestowanie w obligacje – na co zwracać uwagę?

Na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w obligacje

Inwestowanie w obligacje staje się dziś coraz dostępniejsze i bardziej popularne wśród inwestorów. Jednak podobnie jak w przypadku innych form inwestycyjnych, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki finansowe warto dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze poszczególnych obligacji.

Inwestowanie z samej swej natury jest związane z podejmowaniem pewnych, nie do końca bezpiecznych decyzji finansowych. Finanse osobiste inwestorów powinny być zabezpieczone w maksymalnym stopniu, jaki oferują obligacje o oczekiwanym poziomie rentowności. Tu właśnie pojawia się pytanie, który aspekt inwestycji ważniejszy jest dla konkretnego inwestora, wysoki poziom rentowności, czy wysoki poziom bezpieczeństwa.

Poszczególne rodzaje obligacji, czy nawet obligacje pochodzące od różnych emitentów i z różnych serii emisyjnych, różnią się pomiędzy sobą istotnymi dla inwestora parametrami:

 • oferowaną wysokością stóp procentowych,
 • poziomem zabezpieczenia wypłacalności zainwestowanego kapitału oraz należnych odsetek,
 • oraz płynnością inwestycji, czyli swobodą zbycia papierów dłużnych na wolnym rynku.

Wybór zestawu odpowiednich parametrów powinien zostać dostosowany do indywidualnych skłonności inwestorów, oraz rozwoju sytuacji na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Wysokie stopy procentowe uzyskiwane są głównie dla papierów dłużnych o większym poziomie ryzyka finansowego. Jest to obietnica oferowana w zamian za większe prawdopodobieństwo utraty kapitału.

Zainwestowane pieniądze mogą również podlegać mniejszej lub większej ochronie. Jak wcześniej wspomniano ma to związek również z oferowanym oprocentowaniem, jednak dla wielu inwestorów bezpieczne inwestycje stanowią priorytet, od którego nie są skłonni odejść. Powszechnie uważaną za najlepszą formę zabezpieczenia okazuje się tu hipoteka, umożliwiająca odzyskanie należności w czołowej grupie wierzycieli.

Sprzedaż papierów dłużnych przed terminem ich wykupu przez emitenta stosowana jest głównie przez fundusze inwestycyjne, uzyskujące w ten sposób znacznie wyższą rentowność, niż by to wynikało z podanego oprocentowania inwestycji. Zdarzają się jednak również przypadki, gdy sprzedaż obligacji podyktowana jest koniecznością, np. problemami finansowymi inwestora. Obligacje cieszące się większym zainteresowaniem wśród graczy znacznie łatwiej sprzedać, uzyskując oczekiwany efekt.