Fundusze rynku pieniężnego – jak inwestować małe kwoty

Jeśli mamy niewielką nadwyżkę fiskalną, warto w nie zainwestować. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych często daje możliwość inwestowania w małe fundusze. Co to jest fundusz inwestycyjny? Dlaczego warto tam inwestować?

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – JAK INWESTOWAĆ MAŁE KWOTY

Fundusze inwestycyjne – czym one są?

Fundusz inwestycyjny to forma inwestycji polegająca na koncentracji środków w jednym przedsiębiorstwie. Ich inicjatorem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które jest podmiotem uprawnionym do zarządzania powierzonymi środkami. Społeczeństwo jest zwykle dużą instytucją, taką jak bank. Niektóre fundusze pozwalają nawet na niewielkie inwestycje – na przykład 50-100 zł.

Działalność funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Jest to dokument identyfikujący fundusz inwestycyjny jako podmiot prawny. Jedynym celem funduszu jest lokowanie środków zebranych od inwestorów. Fundusz inwestuje wszystkie pozyskane środki w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Osoba wpłacająca środki do funduszu inwestycyjnego musi otrzymać pismo potwierdzające. Może być przyznawany w formie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. O ich wartości decyduje wartość aktywów zainwestowanych przez fundusz. Stanowią prawo do udziału w dochodach generowanych przez fundusz.

Typ funduszu inwestycyjnego

Wspomniany wyżej projekt ustawy to jeden z najważniejszych sektorów funduszy inwestycyjnych. Kategoryzuje fundusze według formy uczestnictwa:

  • Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) – najpopularniejszy fundusz dla każdego inwestora. Fundusze inwestycyjne otwarte mogą inwestować środki wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe.
  • Profesjonalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) – różni się od otwartych funduszy inwestycyjnych tym, że statut funduszu SFIO określa, kto może być jego uczestnikami,
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – Wydają certyfikaty i ich liczba jest stała. Aktywa lokowane są głównie w papiery wartościowe, należności i akcje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fundusze inwestycyjne można podzielić na cztery rodzaje w zależności od miejsca inwestowania środków. Mogą to być:

  • Fundusze pieniężne – zazwyczaj inwestują w inwestycje krótkoterminowe. Instrumentami finansowymi są tutaj bony skarbowe, obligacje walutowe i certyfikaty depozytowe. Albo bony biznesowe. Są emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i gminy. Charakteryzują się niskim ryzykiem – wiąże się to ze zmianami stóp procentowych czy ryzykiem walutowym. Zyski nie będą bardzo wysokie w porównaniu z inwestycjami;
  • Fundusze dłużne – inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Wydawane są również przez skarb państwa lub gminę, a także przez firmy. Należą do nich fundusze skarbowe i korporacyjne fundusze papierów wartościowych. Oczekiwany zysk jest wyższy niż poziom depozytów bankowych, choć niewiele. Ryzyko jest również nieco wyższe;
  • Fundusze hybrydowe — ten rodzaj funduszu inwestuje w różne aktywa — w tym akcje, obligacje i obligacje. Ryzyko tutaj związane jest z cyklicznym spadkiem wartości;
  • Fundusze giełdowe – główną cechą jest aktywna polityka inwestycyjna. Aktywa są inwestowane w akcje i inne papiery wartościowe. Zyski są bardziej atrakcyjne niż fundusze walutowe czy dłużne. Z drugiej strony ryzyko jest wprost proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

Fundusze inwestycyjne – jak inwestować?

Należy pamiętać, że nie należy inwestować pieniędzy, utrata pieniędzy może obniżyć standard życia. Mata asekuracyjna, czyli pieniądze, które trzeba przygotować na czarną godzinę, nie powinna stanowić kapitału inwestycyjnego.

Jeśli kwota inwestycji została przydzielona, ​​i tak nie należy podejmować tej decyzji pochopnie. Na co zwrócić uwagę przy inwestowaniu? Każdy inwestor powinien wziąć pod uwagę kilka czynników.

Ponadto ci, którzy chcą inwestować, muszą najpierw zadbać o swoją edukację w tym zakresie. Najlepiej poświęcić temu więcej czasu, aby uniknąć niektórych błędów w przyszłości. Inwestor powinien pamiętać, że nawet jeśli bank przetworzy jego inwestycję, znajomość przeznaczenia pieniędzy ochroni jego własne pieniądze.

Najlepsze efekty przyniesie inwestycja długoterminowa. Tutaj warto cierpliwie czekać, nie przejmuj się hossą czy bessą – to są zjawiska przejściowe. Wystarczy poczekać na niesprzyjający moment lub przenieść część środków z funduszy akcyjnych do funduszy o stałym dochodzie.

1 komentarz do “Fundusze rynku pieniężnego – jak inwestować małe kwoty”

Dodaj komentarz